یکشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶:۰۴ ۴۱۶
چچ

پرسش های متداول

1- آیا همکاران برای تبدیل وضعیت استخدامی، باید گزینش شوند؟

بله، طبق ماده ً 39 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور، برای همه کارکنان در مرحله تبدیل وضعیت ( رسمی آزمایشی به قطعی ، طرح ساماندهی به آزمایشی، حق الزحمه ای به طرح ساماندهی و...) اخذ نظر گزینش الزامی است. البته روند بررسی پرونده این گونه افراد ( به دلیل وجود پرونده از قبل) تسریع خواهد شد.

--------------

2- تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به دائم چگونه است؟

در ابلاغ رسمی آزمایشی همکاران، مدت رسمی آزمایشی آنان دو سال درج شده است. در رونوشت همین ابلاغ به اداری واحد مربوطه، اعلام شده که شش ماه قبل از انقضای مدت رسمی آزمایشی نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام گردد. طبق ماده ً 25 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور، اداری مربوطه موظف است پس از هجده ماه از زمان استخدام آزمایشی، مراتب تبدیل وضعیت قطعی کارکنان را از طریق منابع انسانی به هسته گزینش اعلام کند. هسته گزینش نیز موظف است پیش از انقضای مهلت دوساله نسبت به اعلام نظر پرونده اقدام نماید.

در صورتیکه در مهلت مقرر، مجوز تبدیل وضعیت از واحدهای اداری ذیربط و منابع انسانی واصل نشود، گزینش موظف است طبق تبصره ً 1 ماده ً 25 آیین نامه اجرایی، راساً نسبت به بررسی و صدور رأی اقدام کند.

--------------

3- بکارگیری نیروهای برنامه ای، پروژه ای یا شرکتی چگونه است؟

در برخی از واحدها یا مراکز از نیروهای برنامه ای ، پروژه ای یا شرکتی استفاده می‌کنند و برخی از آنان به رغم تمام وقت بودن. گزینش نشده اند. طبق تبصره ً1ً ماده ً16ً قانون گزینش کشور و ماده ً2ً آیین نامه اجرایی قانون ذیربط. تمام افراد به صورت غیررسمی اعم از پیمانی، قراردادی، شرکتی، حق الزحمه ای، برنامه ای، پروژه ای، روزمزد و عناوین مشابه، قبل از اشتغال باید گزینش شوند و طبق تبصره ً1ً ماده ً2ً آیین نامه اجرایی، پرداخت هرگونه وجهی بدون اخذنظر گزینش خلاف قانون است.

--------------

4- کسانی که از سازمان ها یا نهادهای دیگر به شهرداری مامور یا منتقل می‌شوند آیا باید گزینش شوند یا خیر؟

بله این افراد ( با هر سابقه کار) در صورتی که بخواهند به شهرداری مامور یا منتقل شوند طبق ماده ً2ً قانون گزینش، تبصره ً 2 ماده ً 2 و ماده ً 39 آیین نامه اجرایی باید برای اخذ نظر گزینش اقدام کنند.

--------------

5- افرادی که رأی مثبت گزینش را دریافت نموده و توسط منابع انسانی ابلاغ آنان به تأخیر می افتد در چه صورت باید مجدداً نظر گزینش را اخذ کرد؟

در صــورتی که افراد به هر دلیل پس از یکسال از صـدور رأی گـزینش اشتغال نیابند و یا استخدام نشوند، طبـق بـخـشــنــامه شـــمـــاره 47268/2 به مــورخ 22/8/81 هیـئـت عـالــی گـزیـنـش که اشـاره می‌دارد آرای گزینش تا یکسال پس از صدور دارای اعتبار می‌باشد. در صورت نیاز شهرداری و قبل از شروع به کار، استعلام مجدد از گزینش ضروری است.

فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب محتوای مشهد