یکشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۵۲ ۲۱۸
چچ

سایر مقررات

جهت آشنایی بیشتر داوطلبان با قوانین، مقررات، بخشنامه ها و آیین نامه های گزینش، چکیده ای از سایر مقررات مربوطه ذکر می‌گردد.:
ماده ً 47 آیین نامه اجرایی
در مواردی که تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی براساس نظر گزینش به استخدام رسمی قطعی میسر نمی گردد ادامه اشتغال وی بصورت پیمانی یا قراردادی در صورت تایید گزینش و نیاز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره تبدیل وضع افراد موضوع ماده فوق از قراردادی یا پیمانی به رسمی آزمایشی پس از اعلام نظر گزینش بلامانع خواهد بود.
ماده ً 6 دستوالعمل نحوه انجام امور گزینش خواهران
هیأت و هسته موظفند در کلیه امور مصاحبه و پاسخگویی متقاضیان زن اعم از مصاحبه اولیه، مجدد، ارشادی، پاسخگویی افراد پذیرفته نشده و موارد مرتبط با آن مانند: اخذ تعهد کتبی، سیر مطالعاتی و ... منحصراً از همکاران خواهر استفاده نمایند.
ماده ً 3 دستورالعمل نحوه حضور نماینده گزینش در مصاحبه های علمی و تخصصی
دستگاه موظف است کتباً و حداقل 10 روز قبل از برگزار مصاحبه تخصصی براساس رشته های شغلی مربوطه، نماینده یا نمایندگان گزینش را از هیأت مرکزی یا هسته گزینش تقاضا نماید.
ماده ً 4 دستورالعمل حضور نماینده گزینش در مصاحبه های علمی و تحصصی

رسمیت جلسات مصاحبه های تخصصی و علمی منوط به حضور نماینده صاحب نظر است و در صورت عدم دعوت از نماینده مزبور تصمیمات متخذه قابلیت اجرایی نداشته و سایر امور گزینشی انجام نخواهد گرفت.

فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب محتوای مشهد