یکشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۴۵ ۲۸۶
چچ

ارکان گزینش کشور

 1- رییس جمهور:

     ریاست عالیه گزینش کشور را بعهده داشته و می‌تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آنرا بعهده دیگری بگذارد.
2- هیات عالی گزینش:
     این هیات توسط رییس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می‌گردد و از جمله وظایف آن ایجاد هیات مرکزی گزینش در دستگاههای اجرائی، تعیین سیاستها، خط مشی‌ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیاتها و هسته‌های گزینش و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. دبیرخانه این هیات در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد و زیر نظر دبیر هیات عالی گزینش اداره می‌شود. دبیر، مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیات عالی است.
3- هیات مرکزی گزینش
     مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاههای مشمول قانون می‌باشد و از جمله وظایف این هیات، ایجاد هسته‌های گزینش، بررسی، انتخاب و معرفی اعضاء هسته‌ها، نظارت بر امور هسته، تجدیدنظر پرونده در مرحله دوم و  می‌باشد. امور اجرایی هیات مرکزی توسط دبیرخانه این هیات که دارای یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی سازمان می‌باشد انجام می‌پذیرد.
4- هسته‌ گزینش:
     مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می‌باشند. مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرایی هسته را بر عهده دارد.
از جمله وظایف هسته‌ها، اجرای دستورالعملها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله از سوی هیات مرکزی و هیات عالی گزینش می‌باشد.