سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۰۴ ۲۹۵
چچ

مروری بر قانون گزینش کشور

جهت حسن اجرای قوانین در مقررات مربوط به گزینش چکیده ای از آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور جهت اطلاع داوطلبان ذکر می گردد:

ماده"2"- امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی ، غیر رسمی(پیمانی، قراردادی، روز مزدی و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاهها، تابع احکام مقرر در قانون گزینش و آیین نامه ذیربط خواهد بود.

تبصره"1"ماده"2"- هرگونه جذب و بکارگیری منوط به رعایت ماده فوق (ماده2) می باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.

تبصره"2"ماده "2":اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، ماموریت یا انتقال به دستگاه، بورسیه شدن و همچنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها منوط به تایید گزینش است.

ماده"23"-آیین نامه اجرایی:

واحدهای اداری مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی اقدام نماید.

ماده"25"- آیین نامه اجرایی:

واحدهای اداری موظفند در صورتی که نظر مثبت هیات یا هسته نسبت به صدور حکم استخدام قطعی کارمندان آزمایشی اعلام نشده باشد، حداقل 6 ماه قبل از انقضای خدمت آزمایشی نظر هسته یا هیأت را راجع به صدور حکم استخدامی قطعی آنان استعلام نمایند. در غیر این صورت متخلّف به مراجع ذیربط معرفی می شود.

ماده"37"-شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه (اداره کل منابع انسانی) می باشد.

ماده"39"-در صورتی که داوطلب کلیه مراحل گزینش را قبلا طی کرده باشد ( اخذ نظر موافق) به هنگام تمدید قرارداد یا تبدیل وضع استخدامی، موارد انتقال یا ماموریت به دستگاه، بورسیه های داخل و خارج کشور، فاصله زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در هیات یا هسته برای احراز حال فعلی وی با رعایت ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ملاک عمل در گزینش خواهد بود.

ماده"42"-بکارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود.

ماده"51"-عدم پذیرش در گزینش و در یک مقطع زمانی و یا یک آزمون ، مانع از شرکت در آزمونهای بعدی و انجام گزینش مجدد نخواهد بود.